ABOUT US > OUR APPROACH

   การพยายามเพิ่มผลงานโดยการเรียนรู้ หรืออบรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีแก้ปัญหา การให้ความสำคัญและ การสนับสนุนควรทำอย่างเป็นระบบ เราเรียกกระบวนการพัฒนาศักยภาพที่ครบวงจรอย่างเป็นระบบนี้ว่า Human Performance Improvement หรือ HPI

   เราสามารถช่วยคุณค้นหาสิ่งที่จะช่วยเสริม หรืออุปสรรคในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยระบบ HPI นี้จะช่วยให้องค์กร ประสบความสำเร็จในระยะยาว