SOLUTIONS & SERVICES > SALE EFFECTIVENESS

  การแข่งขันทางธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง วิธีการสร้างความแตกต่างแบบเดิม อาจจะไม่เพียงพอ ในระยะยาวแล้วเราเชื่อว่า ประสิทธิภาพในการขายคือความได้เปรียบในการสร้างความแตกต่างสำหรับการแข่งขัน ทางธุรกิจ

การเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการอบรมพนักงานขายในด้านของเทคนิคการขายใหม่ๆ ยังไม่เพียงพอ การจัดเตรียมเครื่องมือ กระบวนการ รวมถึงทักษะที่จำเป็น เป็นสิ่งที่สำคัญ พนักงานขายต้องสามารถเป็นทั้งที่ ปรึกษาของลูกค้า (Consultant) และเป็นนักกลยุทธ์ (Strategist) ขององค์กรตนเอง